Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
АНГЕЛСКО ВЪЛШЕБСТВО - ЩАСТИЕ НА ПРАКТИКА
Автор: sleon Категория: Изкуство
Прочетен: 204968 Постинги: 81 Коментари: 107
Постинги в блога от Април, 2011 г.
12.04.2011 12:09 - Проект "БИОС"

У           С           Т           А           В

НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
„Българска Институция за Околна Среда”

Приет на Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕТО, състояло се в гр. Пазарджик, в ……………………….. ден на месец Април през 2011г.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) С настоящия Устав се създава правна уредба на СДРУЖЕНИЕ за осъществяване общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2)„Българска Институция за Околна Среда” е СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел. Концепцията му е: отначало да създаде Регионално Управление на „НАТУРА 2000” (РУН 2000), което да се занимава с изготвяне на проекти за ръководство и ефективно усвояване на финансови средства по предвидени от ЕС директиви за развитие на националната екологична мрежа на България. В последствие ще порасне в централен управленчески орган с филиали във всички областни градове на България. Те ще бъдат бенефициенти на финансови инструменти по бъдещи европейски и световни оперативни програми за запазване в благоприятно състояние на над 80 типа хабитати в страната ни и природните местообитания на точно определени 100 вида растения и 226 вида животни.
(3) На основание Чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, СДРУЖЕНИЕТО се самоопределя като организация за осъществяване на дейност с идеална цел за всеобща полза на обществото и за подобряване благосъстоянието на живата природа.
(4) СДРУЖЕНИЕТО е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества, присъщи на физическите лица – членове на СДРУЖЕНИЕТО.
(5) СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице, отделно от членовете си. Учредено е съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съобразно Устава и Решението на Учредителното събрание.
(6) СДРУЖЕНИЕТО отговаря за задълженията си със своето имущество.
(7) Всички физически участници в СДРУЖЕНИЕТО не отговарят за задълженията му с материални средства, лично имущество или спестявания, но носят морален дълг.
(8) СДРУЖЕНИЕТО е неправителствена благотворителна организация, в която доброволно могат да членуват, както дееспособни физически лица с българско и чуждестранно гражданство, така и изправни пред закона юридически лица.
(9) СДРУЖЕНИЕТО е независима, неполитическа, несиндикална и нерелигиозна организация. Той има хуманитарна насока към просперитет и благоденствие на живите форми.
(10) СДРУЖЕНИЕТО не разпределя дивиденти.
ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2. (1) Пълното наименование на СДРУЖЕНИЕТО е:
„Българска Институция за Околна Среда”, а като съкращение: „БИОС”.
(2) Названието може да се изписва на латиница като съкращение: „B.I.O.S.”
ІІІ. СЕДАЛИЩЕ
Чл. 3. (1) Седалище на СДРУЖЕНИЕТО е: Република България, Община Пазарджик.
(2) Адрес на управление е: град Пазарджик, район Център, ул. „Константин Величков” № 1.
ІV. СРОК
Чл. 4. СДРУЖЕНИЕТО е учредено за неопределен срок от време.
V. ЦЕЛИ
Чл. 5. (1) Като с почитание съблюдава българското законодателството, СДРУЖЕНИЕТО се ръководи в дейността си от приетите от Управителния съвет на Общо събрание негови Устав и Политиката, то си поставя следните милосърдни и добродетелни цели:
(2) Запазване на уязвими и застрашени от изчезване видове от флората и фауната.
     (2.1) Установяване на настоящия био-екологичен статус на популациите от диви растения и животни, попадащи в защитените зони на Област Пазарджик, посочени на базата на научна документация и карта „Национална екологична мрежа НАТУРА 2000 в България”;
      (2.2) Опазване и съхранение на видовете в България чрез биологична оценка и др.
      (2.3) Предприемане на адекватни, превантивни, административни и наказателни стъпки за приложение на предвидените от Българското законодателство мерки при случаи на био-екологична необходимост или при неспазване на изисквания на ЕС от собствениците на земи, получаващи компенсации от спечелилите проекти, изготвени от СДРУЖЕНИЕТО;
(3) Осигуряване на изпитани и гладко работещи механизми на управление с цел запазване на околната среда (хабитатите и местообитанията, включени в „НАТУРА 2000” и съседните на тях биотопи) с помощта на следните стратегически полеви средства:
     (3.1) Целогодишно наблюдение на защитените зони с контролирана човешка дейност в тях, включени в „НАТУРА 2000” и експертна намеса в случаи на необходимост;
     (3.2) Организиране на културни, научно-изследователски, образователни, информационни, благотворителни и медийни прояви с регионално, национално и международно значение в областта на опазването и устойчивото развитие на природните ресурси и запознаване на обществеността с постигнатите резултати;
     (3.3) Подпомагане на екологичното образование и възпитание в учебните заведения в общините на областите по принципа на низходяща йерархия – от големите към малките;
     (3.4) Постигане на био-екологичен баланс и хармония между бизнес дейности и околна природна среда чрез безплатни консултации на място (ноу-хау), по въпросите за устойчиво развитие и мъдро оползотворяване на естествените и културни ресурси, и пр.
     (3.5) Активно участие в медийния живот и обществени събития свързани с екологията.
  (4) Установяване на контакти и взаимодействия с други, вече съществуващи, правителствени и неправителствени организации у нас и в чужбина, с органите на централната и местната власт, и тази на местното самоуправление. (Напр. координиране на съвместни тактики с РИОСВ, „Зелени Балкани”, „Дружество за защита на птиците”, „Национална служба за защита на природата” към МОСВ и др. за постигане на справедливи био-екологични каузи, развиващи се във времето, съгласно политиката на управляващите правителства);
  (5) Поемане на обществена отговорност и заемане на предохранителна позиция по въпроси, касаещи биологичното благоденствие на природата в защитените зони, включени в „НАТУРА 2000” (Напр. първо да се започне от проблемите в Област Пазарджик);
  (6) Ръководство, субсидиране и обозначаване (чрез табели, маркировки и др.) на защитените зони с цел екологично ползване на селскостопанските райони на база на предварително изготвени и одобрени от МОСВ планове за управление, координация и контрол;
  (7) Изготвяне на екологични проекти за привличане на средства от ЕС, целящи устойчиво ползване на защитените земи от техните стопани чрез реализиране на бизнес-планове за:
  (7.1) ЕКО-ЗЕМЕДЕЛИЕ;
  (7.2) ЕКО-ПРОИЗВОДСТВО;
  (7.3) ЕКО-БИЗНЕС;
  (7.4) ЕКО-ТУРИЗЪМ;
  (7.5) УСТОЙЧИВО ГОРСКО СТОПАНСТВО;
  (7.6) ДРУГИ ЕКО-ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ.
  (8) Популяризиране, развитие и утвърждаване на етични и алтернативни форми на туризъм, с цел повишаване на био-екологичната култура на подрастващото поколение чрез:
  (8.1) ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ, КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ;
  (8.2) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ И ЖИВОТНИ В ЕСТЕСТВЕНАТА ИМ СРЕДА;
  (8.3) ПЛАНИНСКИ ПЕШЕХОДНИ И КОННИ ПОХОДИ;
  (8.4) ПЛАНИНСКИ СПОРТОВЕ - АЛПИНИЗЪМ, КОЛОЕЗДЕНЕ, КАНУ, РАФТИНГ;
  (8.5) СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, ФОТО-ЛОВ И ЕКО-РИБОЛОВ, И ДР.
  (9) Съдействие за регламентиране на професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция. Участие в контрола по спазването на нормативните актове в областта на туризма и опазването на околната среда;
  (10) Извършване на проверка и сертификация на био-храни, произведени в защитените зони, чрез лаборатория на SGS, гр. Варна или други упълномощени инстанции;
  (11) Установяване на ГМО и предприемане на адекватни мерки с цел запазване чистотата на генетичния фонд на дивите животински и растителни организми в защитените зони;
  (12) Проследяване на функционирането във времето на финансовите инструменти при спечелилите проекти, както и рационално боравене (в зоните предвидени от ЕС) с други такива. (Напр. средства, придобити от дарения за съхранение и защита на природата в България);
  (13) Събиране, анализ и систематизиране на информация в областта на опазването и развитието на околната среда (почви, води, въздух, флора и фауна) и културно-историческото наследство в цяла България по региони;
  (14) Осъществяване на ефективна дейност на базата на утвърдени хуманитарни принципи и автономни решения, в съзвучие с всички приложими закони, наредби, вътрешни правила и в съвършена хармония с приетата от Управителния съвет Политика;
  (15) Гарантиране на равни права на всички възможни бенефициенти, независимо от биологичен вид, принадлежност, местоживеене, раса, етнически произход, пол и пр.
  (16) Провеждане на оперативни дейности, спазвайки принципите на биологична и социална справедливост и екологична отговорност, като не допуска прояви на дискриминация и конфликт на интереси между хората и представители на животинското и растително царства.
VІ. СРЕДСТВА
Чл. 6. Средствата за постепенно постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО са:
(1) Безвъзмездна консултантска помощ на хората, попадащи със земите си в защитените зони описани в базата данни на РИОСВ (включително картен материал, номерата на имотите им, съвпадащи с картата на „Национална екологична мрежа НАТУРА 2000 в България”), чрез изразяване на покровителство и грижа към защитените представители на флората и фауната;
(2) Проектиране, разработване и закономерно функциониране на природосъобразни планове. Включване на иновации за развиване на съпътстващи дейности, касаещи опазването на природната чистота. Разработване на икономически стратегии за тяхното субсидиране;
(3) Създаване на възможност за печеливш поминък на собствениците на земи, попадащи в защитените зони на „НАТУРА 2000”, чрез финансова обезпеченост (за земеделските стопани – шанс за получаване на европейски средствата под формата на компенсации);
(4) Био-екологично просвещение на младото поколение от упълномощени експерти на СДРУЖЕНИЕТО по въпроси, касаещи дивата флора и фауна и засилващи уважението към тях;
(5) Конструиране на предпоставки за биологичен просперитет на животинското и растителното царства в редица застрашени от екологична катастрофа райони, които към настоящия момент не са включени в защитени зони, първоначално в един от областните градове, а по-късно в цялата страна.
VІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейности в обществена полза, като:
Логистична дейност
(1) Интелектуално и финансово подпомагане на собственици на земи, попадащи в защитените зони на „НАТУРА 2000”. Целта е предпазване на дивите растителни и животински обитатели от човешки посегателства – от обикновено безпокойство до целенасочено преследване със заплаха за целостта, здравето и живота им. Ограничаване на антропогенните фактори, потискащи нормалното им съществувание като естествени видове в природната среда, която обитават в рамките на присъщите си биотопи, по волята на своята биологична същност;
(2) Развитие на образованието и културата в сферите на биологията и екологията;
(3) Развитие и утвърждаване на духовните ценности на живото естество, както и проповядване на био-идеи за мирно съвместно съществуване между гражданското общество и природната среда;
(4) Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на млади кадри с висше образование и висококвалифицирани специалисти, чрез създаване на щатове за нови работни места;
(5) Установяване и развиване на връзки със сродни международни организации.
Стопанска дейност
Чл. 8. (1) За постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО и реализиране на неговите идеали, описани в Устава и служещи на интересите, както на хората така и на природа, се допуска извършването на стопанска дейност, самостоятелно или в съдружие с други физически или юридически лица;
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони;
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО;
(4) СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба от стопанската си дейност. Всички приходи от нея се използват за постигането на заявените с този Устав цели;
(5) Стопански дейности, свързани или сходни с целите по Чл. 5. и необходими за постигане на ценностите, споделяни от СДРУЖЕНИЕТО, може да са:
     (5.1) Организиране и провеждане на обучения, курсове, семинари и др.
     (5.2) Писане, подготовка и печат на образователни материали и др.
     (5.3) Осъществяване на форми на туризъм – етични, екологични, алтернативни и др.
     (5.4) Всяка позволена от закона научно-изследователска дейност;
     (5.5) Всяка позволена от закона консултативна дейност;
     (5.6) Доброволен труд и всяка позволена от закона търговска дейност;
     (5.7) Създаване на медии с насока биология, екология, околна среда и др.
Покриване на загуби
Чл. 9. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на СДРУЖЕНИЕТО. Решението се взема с мнозинство 2/3 от всички членове.
VІІІ. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 10. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
Чл. 11. (1) Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се набира от: филантропни проекти, волни пожертвувания; завещания и всички останали придобивни способи, допустими от закона;
(2) СДРУЖЕНИЕТО в лицето на Управителния съвет може да сключва договори за спонсорство, да получава дарения от физически и юридически лица от страната и чужбина;
(3) Всички членове на СДРУЖЕНИЕТО са длъжни да правят имуществени вноски под формата на встъпителна вноска и членски внос;
(4) По решение на Общото събрание членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да правят целеви вноски за постигане на дадена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на СДРУЖЕНИЕТО;
(5) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да му предоставят парични средства под формата на заеми или недвижими имоти, и индивидуално определени движими вещи под наем;
(6) Разходването на средствата на СДРУЖЕНИЕТО се осъществява в рамките на целите, посочени в Устава и по утвърден от Общото събрание годишен бюджет.
ІХ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 12. (1) Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно;
(2) Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко дееспособно, юридическо и физическо лице с българско и/или чуждестранно гражданство, изпълняващо неговия Устав и Политиката;
(3) Член на СДРУЖЕНИЕТО е всяко пълнолетно физическо лице, което споделя целите, прилага средствата за тяхното постигане и работи по занятията, включени в предмета на дейност на СДРУЖЕНИЕТО, като се ръководи и спазва неговия Устав и Политиката;
Чл. 13. (1) Нови членове се приемат от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО въз основа на подадената от кандидата писмена молба;
(2) Управителният съвет се произнася по молбата за приемане на нов член на следващото си заседание;
Чл. 14. (1) Членственото правоотношение се прекратява:
– с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО;
– при смърт или поставяне под запрещение, при двугодишно неплащане на членски внос;
– при писмено показание от свидетел на умишлено извършване на акт на посегателство над целостта и съществуванието на защитен растителен или животински вид, както и при недостойно поведение, погазващо принципа на милостивост към всеки природен обитател;
– с решение на Управителния съвет, прието с мнозинство, може да бъде изключено лице, което не спазва Устава на СДРУЖЕНИЕТО, руши реда, извършва отрицателни действия или с бездействието си допуска да му бъде причинена вреда, накърнява престижа, интересите му и пр.
(2) При изключване, съответното лице няма право на претенции към имуществото на СДРУЖЕНИЕТО и лишава името си от всякаква връзка с неговите нематериални постижения;
(3) При прекратяване на членството в СДРУЖЕНИЕТО направените членски вноски не се връщат. В случай на непогасени задължения на бившия член към СДРУЖЕНИЕТО се извършва щателна проверка, той се поканва да се издължи, а при отказ се подвежда под отговорност;
Чл. 15. Членството възниква, респективно – се счита за прекратено, от деня на вписването на надлежното лице, съответно на заличаването му, в регистър, воден старателно от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 16. (1) Всеки член има право:
– да участва в дейността на СДРУЖЕНИЕТО и в работата на Общото събрание, да избира и да бъде избиран в Управителния съвет;
– да участва в обсъжданията и оценката на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, да бъде информиран за всички мероприятия на СДРУЖЕНИЕТО и да се включва в тях;
– да внася предложения за дейността на СДРУЖЕНИЕТО пред Управителния съвет, както и за приемане на достойни и изключване на провинили се членове.
(2) Всеки член е длъжен:
– да работи за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО и издигане на неговия авторитет;
– да допринася за доброто име и да защитава с ум и чест интересите на СДРУЖЕНИЕТО;
– да спазва разпоредбите на този Устав, като ги приеме за свои вътрешни убеждения;
– да пази в тайна от чужди физически и юридически лица, решенията на Общото събрание и Управителния съвет, както и всички вътрешни актове с обвързващо действие;
– да внася навреме годишния си членски внос и да прави дарения, когато му е угодно.
Чл. 17. (1) Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството;
(2) Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно, притежаващо нотариална заверка на подписа.
Х. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 18. (1) Органите на СДРУЖЕНИЕТО са:
– Общо събрание;
– Управителен съвет.
(2) С решение на тези органи СДРУЖЕНИЕТО може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.
(3) Органите на СДРУЖЕНИЕТО могат да създават допълнителни помощни органи, с оглед извършването на определени дейности от тях за постигане на конкретна цел. Обхватът на правомощията на тези органи се описва подробно в решението за създаването им.
(4) СДРУЖЕНИЕТО не може да се преустройва за извършване на дейност в частна полза.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 19. (1) Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички негови членове;
(2) Членовете юридически лица се представляват в Общото събрание от законните му представители или други изрично упълномощени физически лица;
(3) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице;
(4) Пълномощните се издават недвусмислено за участие в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО, за ограничен брой заседания на събранието не по-голям от 7;
(5) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица;
(6) Пълномощниците могат да представляват повече от 1 член на Общото събрание.
Компетентност
Чл. 20. Общото събрание:
(1) Изменя и допълва Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
(2) Избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
(3) Взема решение за преобразуване и прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
(4) Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;
(5) Приема изготвеният от Управителния съвет отчет за дейността и годишния доклад за общественополезната и стопанска дейност на СДРУЖЕНИЕТО;
(6) Взема решения относно членския внос и встъпителната вноска;
(7) Отменя решения на Управителния съвет или другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, когато противоречат на закона и/или Устава и Политиката, или на конкретни вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
Провеждане
Чл. 21. (1) Общото събрание се провежда веднъж годишно – редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.
Свикване
Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО;
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице;
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник” и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО;
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите за обсъждане, дата, час и място за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то;
(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 1 месец.
Писмени материали
Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на СДРУЖЕНИЕТО най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член за разглеждане.
Списък на присъстващите
Чл. 24. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните законни представители. Членовете и представителите се легитимират, и удостоверяват присъствието си със саморъчен подпис.
(2) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. В списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Кворум
Чл. 25. (1) Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове.
(2) При липса на кворум, Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.
Право на глас
Чл. 26. Всеки член има право на един глас.
Мнозинство
Чл. 26. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл.18, т.1 и т.3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
Решения
Чл. 27. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в приетия с гласуване дневен ред за провеждане на текущото заседание;
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Конфликт на интереси
Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването при:
(1) Предявяване на искове срещу самия него;
(2) Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към СДРУЖЕНИЕТО;
(3) При решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг/а или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително, както и до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 28. (1) СДРУЖЕНИЕТО се управлява от Управителен съвет;
(2) Управителният съвет се състои от 3 до 7 души, които са членове на СДРУЖЕНИЕТО. Точният им брой се определя от Общото събрание;
(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти;
(4) Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение, освен ако в бюджета на СДРУЖЕНИЕТО не бъде предвидено друго за съответната година.
Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 29. (1) Управителния съвет представлява лицето на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Основните задачи на всеки член на Управителния съвет са:
– да търси и предоставя на останалите членове на Съвета всякакви информации и новини, касаещи биологията и екологичната ситуация в наблюдаваните зони, както и проектите на ЕС;
– да набира финансови средства за СДРУЖЕНИЕТО, включително като организира за тази цел различни благотворителни и дарителски мероприятия,  кампании и др.
– да участва в работата на Управителния съвет и да осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(3) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на СДРУЖЕНИЕТО и да се разпореждат с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на Устава.
(4) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика извънредно заседание за обсъждане на въпроси от значение за СДРУЖЕНИЕТО.
(5) Председателят и членовете на Съвета носят солидарна отговорност за своите съвместни действия, които способстват или накърняват интересите на СДРУЖЕНИЕТО.
Компетентност
Чл. 30. Управителният съвет:
(1) Приема и изключва членове на СДРУЖЕНИЕТО;
(2) Взема решение за откриване и закриване на клонове;
(3) Взема решение за участие в други организации;
(4) Определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
(5) Приема основните насоки, стратегии и програми за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
(6) Приема Политиката на СДРУЖЕНИЕТО, с която се уреждат основните принципи, целите на СДРУЖЕНИЕТО, критериите за финансиране, начина на вземане на решение, разпределението на функциите и други оперативни въпроси;
(7) Приема други вътрешни актове;
(8) Назначава ликвидаторите при прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО, освен в случай на несъстоятелност;
(9) Подготвя и внася в Общото събрание отчет за своята собствена, обществено полезната и стопанската дейност на СДРУЖЕНИЕТО;
(10) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
(11) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
(12) Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
Кворум и мнозинство на Управителния съвет
Чл. 31. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват всички членове на Управителния съвет, лично или представлявани от друг негов член, упълномощен за това.
(2) Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, освен в случаите, когато по закон е предвидено пълно мнозинство.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Представителство
Чл. 32. (1) Управителният съвет избира измежду членовете си председател с магистърска или по-висока степен на Висше образование по Биологически науки;
(2) Председателят на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО представлява СДРУЖЕНИЕТО и олицетворява Управителния съвет в отношенията с трети лица;
(3) Председателят на СДРУЖЕНИЕТО:
– може да свиква с устно предизвестие от 7 дни Управителния съвет на заседания;
– може да назначава и освобождава по своя преценка до седем свои заместника;
– организира, ръководи и контролира текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО, съобразно с Устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет в дух на достойнство;
– води и съхранява документацията на СДРУЖЕНИЕТО в дигитален и/или аналогов вид;
– ръководи заседанията на Управителния съвет;
– привежда в изпълнение решенията на Съвета, както и тези взети на Общото събрание;
– разработва програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО за всяка година и я представя на Общото събрание за утвърждаване;
– прави предложение за приемане на нови и освобождаване на нередовни членове;
– открива банкови сметки на СДРУЖЕНИЕТО и се разпорежда с тях;
– отговаря за дейността си пред Общото събрание и Управителния съвет.
(4) Председателят на Управителния съвет има право да упълномощава други членове на Управителния съвет, както и редови членове да извършват специални задачи, да изпълняват краткосрочни отговорни функции или да се включват към експертни екипи, групи и др. за да подкрепят с участието си поръчки от голям мащаб, с високо ниво на сложност, значимост и т.н.
Секретар и касиер
Чл. 33. (1) Управителният съвет избира измежду членовете си секретар/и и касиер/и;
(2) Секретарят ръководи организационно-административната дейност на Управителния съвет и координира дейността по региони;
(3) Касиерът ръководи стопанско-финансовата дейност на СДРУЖЕНИЕТО, като събира и съхранява получените парични средства, предоставя ги за осъществяване дейността на СДРУЖЕНИЕТО, въз основа на решение на Управителния съвет; води приходно-разходната документация и при поискване от упълномощени лица веднага я предоставя за проверка.
Книги на СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 34. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, както и взетите решения.
(2) Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят и съхраняват от председателя на съответния орган.
(3) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО и на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги веднага или да поискат с писмено предизвестие да получат копия, преписи и извлечения от протоколите след 7 дни.
(4) СДРУЖЕНИЕТО води книга на членовете си, в която се записват трите имена, адресите на всички, тяхното ЕГН, номера на документа им за самоличност, образование, специалност, изповядвана религия, партийна принадлежност, месторабота, семейно положение, телефон за връзка и т.н., както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.
ХІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Документи по годишното приключване
Чл. 35. (1) Ежегодно до края на февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) В доклада за дейността се представя обстойна картина на протичането на работата през изминалата година, излагат се постигнатите резултати с положителен, неутрален или отрицателен знак, прави се равносметка и се описва текущото състоянието на СДРУЖЕНИЕТО.
Назначаване на независими одитори
Чл. 36. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание;
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.
Приемане на годишното приключване
Чл. 37. Годишният финансов отчет, докладът за дейността и рапортът на регистрирания одитор се одобрява/приема от председателя на Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото редовно Общо събрание от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.
Задължителна отчетна информация
Чл. 38. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, СДРУЖЕНИЕТО се ангажира да изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
ХIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 39. (1) СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
– по решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от присъстващите членове;
– с решение на окръжния съд по седалище на СДРУЖЕНИЕТО, когато са налице законовите предпоставки за това.
(2) Когато СДРУЖЕНИЕТО се прекратява с ликвидация, председателят на Управителния съвет се вписва като ликвидатор, освен ако Общото събрание определи друго лице. Ако след удовлетворяване на кредиторите остане имущество, то се предоставя при определени условия на организация, посочена от председателя, освен ако Общото събрание приеме нещо друго.
ХIIІ. ГЕРБ, ПЕЧАТ И ЛОГО
Чл. 40. СДРУЖЕНИЕТО притежава свой герб, печат и лого, които се одобряват от Управителния съвет.
ХІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените от Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и гражданското законодателство на Република България.
§ 2. Настоящият Устав е приет с пълно единодушие на Учредително събрание на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел „Българска Институция за Околна Среда”, състояло се на на ….. Април 2011г. в гр. Пазарджик, в уверение, на което всички присъстващи основоположници са положили своя саморъчен подпис.


ОСНОВОПОЛОЖНИЦИ:                         ЕГН:                                      ПОДПИСИ:

 

Категория: Лични дневници
Прочетен: 1180 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 17.04.2011 17:48
Търсене

За този блог
Автор: sleon
Категория: Изкуство
Прочетен: 204968
Постинги: 81
Коментари: 107
Гласове: 493